Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

El sistema per a fixar la nota final de l'alumnat en esta assignatura seguirà la següent ponderació de les notes obtingudes:

PROVES D'AVALUACIÓ                                                              PONDERACIÓ

PROVA ESCRITA

I TREBALLS SOBRE TEXTOS                                                              45%

Examen individual

(preguntes tipus test i de resposta breu

+ una a desenvolupar sobre el contingut del seminari)                         35%

Treball individual                                                                                   10%

PROVA GRUPAL                                                                                  10%

Treball d'anàlisi grupal                                                                          10 %

PRÀCTIQUES PONDERACIÓ:                                                            35%

Una pràctica de ràdio: falca

                                                                                                              35%

Una pràctica de vídeo: espot

 

Assistència, actitud i participació                                                          10 %

 

a) La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

b) L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o al seminari hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.


c) El sistema d'avaluació es fonamenta en el treball continu de l'alumnat al llarg de las sessions teòriques i pràctiques i, com a conseqüència d'això, es preste especial atenció a la dedicació i esforç que l'estudiant dedique a l'assignatura.

 

La valoració del grau de compliment dels objectius d'aprenentatge es determina de la manera següent:

* Els coneixements teòrics exposats pel professorat s'avaluen per mitjà d'un examen tipus test amb què es podrà aconseguir un 35% del total de la puntuació.

* Els treballs grupals resultants de la busca d'informació i notícies tecnològiques sobre el sector audiovisual, la síntesi de les lectures complementàries propostes pel professorat en les explicacions magistrals i l'anàlisi d'equipaments i tecnologies audiovisuals concretes. Amb tot això l'alumne o alumna podrà obtindre fins a un 10% del total.

* S'avaluarà, igualment, l'execució i resultat dels treballs pràctics de laboratori proposats pel professorat. L'alumnat pot obtindre per això fins a un màxim del 35% de la nota final.

* L'assistència, dedicació i l'esforç personal realitzat en els treballs teòrics i pràctics pel grup podrà afegir fins a un màxim del 10% de la nota.

* I, finalment, la realització per part de l'alumnat, de treballs individuals de caràcter teòric o pràctic. Este esforç personal es primarà amb fins a un 10% de la nota final, per a completar així el 100% de l'avaluació