Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar l'estudiant o estudianta, s'ha d'arribar a sempre el 50% de la puntuació total.

b) Distribució de les avaluacions

1. Examen escrit: (en el període establit com “a període d'examen”) (50%)

Característiques de la prova: preguntes de comprensió i exercicis teoricopràctics sobre tots els materials teoricopràctics treballats.

Temps total: hora i mitja (90 minuts). Qualificació: de 0 a 10. La nota final de la part suposarà el 50% de la nota final. Haurà d'estar superada per a poder intervenir amb la nota pràctica.

2. Avaluació de treballs acadèmics, presentacions orals, i pòsters i projectes: (50%)

Els treballs pràctics es qualificaran de la següent manera:

Projecte 1. Creació d'una empresa: de 0 a 10 punts. Durant el curs es realitzaran les parts del projecte, el qual es presentarà a final de curs, i que vénen explicitades en l'apartat i presentació oral i en públic (25%).

Cada una de les fases explicades en el temari de pràctiques es valorarà de 0-10 i la nota total serà la mitjana de totes les fases.

Elaboració de treballs acadèmics

Projecte 2. Elaboració de treballs acadèmics: les sessions establides per als treballs acadèmics sobre seguiments de mitjans es valoraran de 0 a 10 punts. (en les sessions dedicades a això durant el curs) i presentació oral i pòster dels treballs (25%=15%+10%).

La nota total serà la mitjana de totes les fases.

La nota final de la part pràctica serà la mitjana entre els blocs de pràctiques (de 0 a 10) i suposarà el 50% de la nota final. Ha d'estar superada per a poder intervenir amb la nota teòrica. (Inclou la presentació de treballs acadèmics, l'elaboració del Projecte 1 i les presentacions orals dels mateixos).

Normalment, tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, excepte que resulte evident la falta de col·laboració o integració en el grup per part d'algun dels components. En aqueix cas, podria ser qualificat amb una nota inferior.

La nota final, com a mínim, serà conseqüència de la mitjana entre ambdues: teoria i practica (vegeu l'apartat de nota teòrica i pràctica).

La no superació de la pràctica suposa haver-la presentar, de nou en les convocatòries posteriors. En qualsevol cas, la nota obtinguda en amitjanar pot ser millorada, a criteri del professorat, en funció de la participació i actitud demostrades en l'assignatura.