Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI TEÒRIC

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura que estarà subjecte a possibles canvis, en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució de l'escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

Introducció. Conceptes fonamentals

Lliçó 1a. Empresa i empresari

1.1. L'empresa com a realitat econòmica.

1.2. Tipus d'empreses.

1.3. Àrees funcionals.

1.4. La responsabilitat social en l'empresa.

Lliçó 2a. Dimensió jurídica i problemes pràctics

2.1. El dret mercantil.

2.2. Elements jurídics de l'empresa.

2.3. L'empresari individual versus empresari social

2.4. Societats limitades i anònimes laborals.

2.5. Classificació de societats mercantils.

1. Col·lectives.

2. Comanditàries.

3. Limitades i limitada nova empresa.

4. Anònimes. Les accions.

5. Cooperatives.

2.6. Organització de les societats mercantils.

Lliçó 3a. Entorn econòmic

3.1. Espanya i la Unió Europea. Entorn econòmic.

3.2. L'activitat econòmica: producció, renda i despesa.

3.3. Els mercats: de productes, de treball i de capitals.

3.4. El sistema de preus: l'oferta i la demanda.

3.5. Objectius econòmics: el creixement, l'atur, la inflació i el dèficit.

3.6. Els diners: la política monetària.

3.7. El desenvolupament.

Lliçó 4a. La comunicació i el mercat.

4.1. Anàlisi i mesurament de la demanda.

4.2. Anàlisi de la producció i els costos.

4.3. Els preus de mercat i la comunicació.

Lliçó 5a. El sistema fiscal

5.1. Principis de la imposició.

5.2. Introducció al sistema fiscal espanyol.

5.3. Principals impostos en el sistema fiscal espanyol. Característiques.

Lliçó 6a. Teories de l'organització

6.1. Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2 Escoles clàssiques, conductistes, sistèmiques.

Lliçó 7a. La presa de decisions

7.1. La decisió empresarial.

7.2. Els objectius.

7.3. Planificació i control de gestió.

TEMARI DE PRÀCTIQUES

NORMES GENERALS DE PRESENTACIÓ:GRUPS DE PRÀCTIQUES: de tres a sis persones.

S'ha de tindre en compte: cada sessió de les diferents pràctiques ha de ser entregada pel grup en paper, no per correu electrònic i en l'idioma preferit per l'alumne o alumna (valencià, castellà, anglès). S'han d'entregar en la data indicada, no mai després de la data seleccionada per a l'entrega. Les pràctiques no entregades pel grup no seran puntuades.

Es tindrà en compte, en la puntuació, les faltes de redacció i ortografia, tant en la part pràctica com en els exàmens de teoria.

DESCRIPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

A. PROJECTE 1: Creació d'una empresa de comunicació.

Cada una d'aquestes pràctiques es descriu en documents guia que es posaran a la disposició de l'alumnat, o es penjaran en l'aula virtual. Seguiran, aproximadament, aquesta estructura:

Pràctica 1: tràmits previs a la constitució de la societat i atorgament de l'escriptura.

Pràctica 2: tràmits tributaris, seguretat social i ajuntament.

Pràctica 3: manual d'identitat visual corporativa i exemplificar les aplicacions. Antecedents de l'empresa.

Pràctica 4: pla de màrqueting. (Aplicatiu del mix del màrqueting i desenvolupament de les tàctiques en cada un dels criteris del màrqueting-mix).

Pràctica 5: pla d'organització, inversió i finançament.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE FINAL

Durada: tot el curs.

Cronograma: cada 15 dies es presentarà al professorat, per grup, una de les fases explicades anteriorment en classe. La presentació final de la practica A s'haurà de fer en format triat per l'alumnat (Power Point, pissarra, etc.) d'acord amb les pautes fixades en les pràctiques anteriors.

La durada de la presentació de la pràctica A serà de 15 a 20 minuts, aproximadament.

Cada una de les fases es valorarà de 0 a10 (incloent-hi la presentació) i la nota total de la Pràctica A serà la mitjana de totes les fases.

B. PROJECTE 2. Elaboració de treballs acadèmics: Seguiment de mitjans

Criteris per a l'elaboració de la pràctica B:

Cada grup pot triar, amb caràcter optatiu i per a l'elaboració de cada dossier un mitjà de comunicació diferent, segons els temes sobre els quals es treballarà que seran els següents:

Cada grup elaborarà un dossier quinzenal (el professorat indicarà si per qüestions alienes es veiés alterada la periodicitat, quan pertoque) del tema a tractar. Els temes seleccionats pretenen reforçar els apartats teòrics i seran:

1. Tipus d'empreses.

2. Els mitjans de comunicació com a empreses. Característiques.

3. L'entorn econòmic en l'actualitat.

4. Notícies fiscals.

5. Decisions empresarials notòries (aparició en els mitjans).

El treball acadèmic ha d'incorporar, per a cada tema (i s'avaluarà segons els següents criteris):

a) Referència de les notícies seleccionades sobre el tema. (Entre dues i sis notícies aparegudes en els diferents mitjans).Si es tracta d'altre mitjà, titular i principals característiques de la notícia per escrit.

b) Breu descripció del contingut de les notícies.

c) Tasques d'investigació per a conèixer amb més profunditat el contingut de les notícies escollides entorn del tema a tractar.

d) Opinió del grup sobre les notícies escollides i el tema tractat (diferent tractament segons el periòdic o la cadena o emissora estudiats, opinions personals, etc.).

e) Llista de terminologia apresa amb el treball realitzat, i la definició. Els grups exposaran, a criteri del professorat, els seus dossiers abans d'entregar-lo al professorat el mateix dia de la pràctica, amb una durada mitjana de deu a quinze minuts per grup. Cada una de les entregues es valorarà de 0-10 i la nota total de la Pràctica B serà la mitjana de totes les fases. Hi ha la possibilitat que, en alguna de les sessions i sempre de forma aleatòria, el professorat sol·licite a l'alumnat que en els últims 15 minuts de cada sessió i per a valorar positivament l'assistència i participació de l'alumnat, arrepleguen de manera individual en un foli els conceptes apresos en la sessió, que han d'entregar, si escau, amb el seu nom, data, cognoms i nom del grup al qual pertanyen, al final de la mateixa.

C) Seminari: durant el curs es realitzarà un seminari / taller sobre creació d'empreses de comunicació i emprenedoria.