Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura té una orientació essencialment pràctica i, per tant, és fonamental l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades i la realització de les pràctiques d’anàlisi i producció textual previstes. D’acord amb aquest perfil, ocupa un lloc important, d’una banda, la possibilitat d’interacció entre estudiantat i professorat a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i, de l’altra, la voluntat d’oferir itineraris d’aprenentatge individualitzats per a respondre a les necessitats específiques dels estudiants i estudiantes.

Aquesta orientació general ha determinat, i determinarà en el futur immediat, els criteris per a l’elaboració dels materials docents i, en el cas concret d’aquesta assignatura, aconsella el manteniment de la distinció nítida entre tres tipus de materials:

a) Els apunts o materials teòrics, organitzats per temes i mòduls i estructurats d’acord amb els criteris especificats anteriorment.

b) Els dossiers d’activitats de cada tema, constituïts per exercicis d’anàlisi textual, de reflexió sobre el sistema lingüístic i d’aplicació de la normativa ortogràfica i gramatical a la redacció de textos de l’àmbit periodístic, publicitari, acadèmic i audiovisual.

c) Els documents de planificació de les pràctiques de l’assignatura, que són, com s’explicarà després, projectes de producció de documents escrits o d’intervencions orals, individuals o col·lectius, relacionats amb els mateixos àmbits.

El plantejament curricular adoptat en l’assignatura es fonamenta en una perspectiva metodològica en què conflueixen dues orientacions complementàries: l’enfocament comunicatiu i el treball per projectes.

L’adopció d’un enfocament comunicatiu té implicacions molt directes sobre la selecció dels continguts i sobre la metodologia. En primer lloc, condiciona l’adopció d’una visió àmplia de la competència lingüística que situa el focus d’atenció en el text, en els models o seqüències textuals i en els gèneres discursius i que s’emmarca en el concepte més ampli de competència comunicativa. En aquest sentit, l’ús de la llengua i de la resta de codis implicats en la comunicació s’imposa sobre la simple reflexió descontextualitzada al voltant el codi lingüístic. En segon lloc, els continguts d’anàlisi textual i gramatical i les activitats de reflexió sobre la normativa ortogràfica, sobre el lèxic o sobre el mateix procés de producció textual estan determinats per les característiques lingüístiques i discursives dels models proposats.

Un projecte és un treball de producció complex (elaborar un informe, redactar un article per a una publicació, exposar oralment els resultats d’un treball, escriure un guió, organitzar un debat, etc.) que s’organitza com un procés d’investigació, en el qual l’ús de la llengua ocupa un lloc determinant.

Tota la informació bàsica de l’assignatura (programa, apunts, dossier d’activitats, textos i models d’exàmens) es pot consultar a través d’Internet, amb el suport de l’aula virtual. L’ús de l’ample ventall de possibilitats que ofereix aquesta plataforma d’aprenentatge facilita el seguiment de l’assignatura a l’alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat i, alhora, permet establir una interacció més directa entre el professorat i l'estudiantat i constitueix una forma molt eficaç de completar la formació presencial amb textos complementaris, enllaços a pàgines web d’interès, activitats autocorrectives, fòrums de discussió, xats i altres recursos didàctics accessibles a través de la xarxa.