Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Llengua, comunicació i societat

Introducció · 1. Comunicació i discurs · 2. La competència comunicativa · 3. Les propietats textuals · 4. L’estudi del discurs · 5. Llengua i societat: introducció a la sociolingüística

2. Models de llengua per als mitjans de comunicació

Introducció · 1. Comunicació i cultura de masses · 2. La variació lingüística i el català estàndard · 3. Eufemismes i sexisme lingüístic. 4. Gèneres discursius i models de llengua · 5. Els llibres d’estil · Lectures recomanades

3. L'estàndard oral català

Introducció · 1. Discurs oral i discurs escrit · 2. L’oral formal, entre l’oralitat i l’escriptura · 3. Criteris d’elocució estàndard · 4. Qüestions de morfosintaxi per a l’estàndard oral · 5. Estàndard oral i selecció lèxica · 6. L’estàndard oral en els mitjans audiovisuals · Lectures recomanades

4. Aspectes convencionals de l'escriptura

Introducció · 1. Les tecnologies de la paraula  · 2. Els signes de puntuació · 3. Elements paralingüístics de l’escriptura · 4. L’abreviació en català · 5. Citacions i notes a peu de pàgina · Lectures recomanades

5. Coherència discursiva i construcció del sentit

Introducció · 1. Coherència discursiva i construcció textual  · 2. L’estructura del text · 3. El paràgraf · 4. Estratègies per a sintetitzar la informació · 5. Procediments per a aclarir i ampliar la informació · 6. La informació implícita · Lectures recomanades

6. Selecció lèxica i terminologia

Introducció • 1. Criteris de selecció lèxica en el discurs dels mitjans • 2. Precisió lèxica i neologia • 3. El lèxic especialitzat: terminologia i estrangerismes • 4. Introducció a la fraseologia • Lectures recomanades

7. Mecanismes de referència

Introducció · 1. Coherència discursiva i cohesió textual. 2. Estil cohesionat i estil segmentat. 3. La referència discursiva · 4. L’anàfora gramatical · 5. La referència lèxica · 6. Cohesió textual i escriptura · Lectures recomanades

8. La connexió i els connectors

Introducció · 1. La connexió: concepte i tipus · 2. La connexió oracional i les conjuncions · 3. La connexió textual ·  4. La connexió pragmàtica i els marcadors discursius · 5. Remarques sobre l’ús d’alguns connectors · 6. Connexió textual i escriptura · Lectures recomanades

9. Discurs i ideologia

Introducció · 1. Ideologia, discurs i societat · 2. Text i context: la dixi i els díctics · 3. Acció interacció: els actes de parla · 4. Polifonia i discurs reportat ·  5. Procediments de modalització del discurs · 6. L’estratègia figurativa: metàfora i pensament · 7. Selecció lèxica i punt de vista · Lectures recomanades

10.  Normativa ortogràfica i gramatical

Introducció · 1. Qüestions de normativa ortogràfica · 2. Formes i usos dels determinants · 3. Morfologia verbal ·  4. Adverbis i   preposicions   Lectures recomanades