Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0928 - Ciberperiodisme

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Prototips

25%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Resolució de casos

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la qualificació obtinguda en l'examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per fer mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) en els següents sistemes d'avaluació: elaboració de treballs acadèmics (P1), projectes (P2), prototips (P3) i examen escrit.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que s'hagin superat. No obstant, les notes no es conservaran, en cap cas, per als cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per ser avaluat de les proves "Resolució de casos" i "Presentacions orals i pósters". L'alumnat que, per causes justificades (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o al seminari hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.

Es considerarà "Presentat" a aquell alumne que es presenti a l'examen escrit o que s'hagi presentat al menys al 60% de la resta de les proves avaluables.