Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A. Elaboració de treballs acadèmics (70%) (0-10). (Inclou "elaboració del treballs acadèmics": 50%, presentació oral (10%) y resolució de casos (10%) ) RECUPERABLE.
 
 
A.1. En grup (3-5 integrants) (0-10): Anàlisi de la situació actual d'una "indústria cultural i / o creativa" seleccionada entre grup i professorat. Investigació sobre tendències en la indústria. (35%)
 
A.2. Individual (0-10): Quadern de bitàcola. Implica l'elaboració des de l'anàlisi i judici crític d'un quadern de bitàcola (en paper o bloc amb accés limitat) que comprendrà tots els temes tractats a classe. (35%)
 
 
B. Examen escrit (30%) (0-10). RECUPERABLE
 
 
- Preguntes curtes sobre les qüestions vistes, debatudes i treballades a classe i pels grups i el professorat i treballats en el quadern de bitàcola.
 
La nota final serà la resultant de sumar els apartats (un cop aplicats corresponents percentatges descrits en les proves anteriors).
 
Cadascuna de les parts s'haurà d'haver superat amb nota igual o superior a 5 per poder sumar-les.
 
En els treballs en grup, normalment tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, excepte que resulte evident la manca de col·laboració o integració en el grup per part d'algun o alguna de les seves components, en tal cas podria ser qualificat amb una nota inferior , que en cas de no arribar a cinc suposaria presentar un treball individual addicional.
 
En qualsevol cas, la nota obtinguda per terme mitjà podrà ser millorada, a criteri del professorat, en funció de la participació i actitud demostrada en l'assignatura. Per obtindre matrícula d'honor serà necessari haver obtingut una mitjana superior a 9.

 

L'assistència al 80% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves “Elaboració de treballs acadèmics” i “Presentacions orals i pòsters” i "resolució de casos" . L’alumnat que, per motius justificats(coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 2 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.