Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

20%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves "Projectes" (20%), "Resolució de casos" (10%), "Presentacions orals i pósters (10%) i "Observació/Execució de tasques i pràctiques" (5%).

L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiqueso seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives. Aquestes activitats permeten al alumnat optar a l'avaluació de le sproves, a excepció d'aquelles que requereixen presència a l'àula ("Presentacions orals i pósters" i "Observació/Execució de tasques i pràctiques")

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.