Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Examen escrit, 50% de la nota. Constarà de 5 preguntes d'entre les quals l'alumnat haurà de triar i respondre’n 4. Avalua el coneixement, la comprensió i la capacitat d'utilització dels continguts del temari. Per això, la formulació de les preguntes pot ser tant de tipus teòric, com de tipus pràctic. Haurà d'obtenir-se almenys un 5 sobre 10 per a considerar superada la prova i procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

Observació/execució de tasques ipràctiques, 50% de la nota final. L'avaluació es realitzarà sobre les pràctiques lliurades per cada grup. La mitjana ponderada de les pràctiques lliurades ha de donar un resultat mínim de 5 sobre 10, per a superar l'avaluació.

L'exposició en classe de les pràctiques realitzades podrà millorar la nota obtinguda en cadascuna d'elles un màxim de 1 punt. La ponderació final es realitzarà una vegada sumat, si escau, aquest component a la nota de la pràctica.

Es considerarà presentat en una convocatòria l'alumnat que realitze l'examen escrit.