Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Entrega de sol·licitud i aprovació del títol del TFG

El primer pas per a portar a terme l’elaboració del TFG és haver aprovat el títol del TFG. Per a obtindre l’aprovació cal emplenar adequadament una sol·licitud.

Amb la sol·licitud d’aprovació del títol s’ha d’entregar un resum, que ha de redactar l’alumnat i supervisar el tutor o tutora. Ha de tindre una extensió màxima de 500 paraules.

El tutor o tutora ha d'entregar a la coordinació del TFG la sol·licitud i el resum proposats.

La sol·licitud d’aprovació del títol del TFG s’ha d'entregar amb un resum del contingut del TFG els primers cinc dies de cada mes, tret del mes d’agost, al coordinador o coordinadora del TFG. El responsable d’aquest tràmit és el tutor o tutora del TFG. El resum del projecte proposat ha de tindre una extensió aproximada de 500 paraules.

Posteriorment, la Comissió del TFG notificarà a l’alumnat i a la tutoria l’acceptació o no del títol. En cas negatiu es comunicarà quines són les deficiències trobades.

La sol·licitud d’aprovació del títol del TFG ha de ser aprovada, com a mínim, dos mesos abans de la data d’exposició i lectura del TFG.

Si un alumne o alumna o un professor o professora volen renunciar al títol del TFG aprovat, o realitzar una modificació del títol, han de sol·licitar-ho ambdues parts, per escrit, a la Comissió del TFG, i indicar-ne els motius.

La sol·licitud de renúncia o modificació del títol del TFG ha de ser aprovada, com a minim, un mes abans de la data d’exposició i lectura del TFG.

Temes que poden ser objecte del TFG

El TFG ha de mostrar, de manera integrada, els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau en EDIDP. Les activitats formatives d’aquesta matèria corresponen al treball personal de l’estudiant o estudianta que es concretarà en la realització d’un projecte. El contingut del projecte pot ser:

 • Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats per docents que participen en el títol.
 • Treballs de revisió bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació, aplicats posteriorment a la resolució d’un cas pràctic de desenvolupament d’un producte o part d’un producte.
 • Treballs de caràcter professional relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol.
 • Treballs relacionats amb les pràctiques externes de la titulació.

El contingut del TFG s’ha d’aplicar sempre a un cas pràctic. No es consideraran TFG estudis que versen únicament sobre aspectes teòrics.

Finalitzada la redacció del TFG, el tutor o tutora ha d’emetre un informe sobre el treball realitzat per l’alumne o alumna.

Documents del TFG

Finalitzat el TFG, s’han d'entregar dues còpies del TFG en el Registre General de l'UJI en els deu primers dies de cada mes  amb:

 • L’informe del tutor o tutora del TFG.
 • Acreditació d'haver superat totes les assignatures del grau.

En la portada de cada un dels volums i carpetes o caixes que formen el TFG ha de constar de manera clara i llegible la següent informació:

 • Títol del TFG
 • Titulació
 • Nom del tutor o tutora del TFG
 • Nom de l’alumne o alumna
 • Mes i any de lectura

Els dos exemplars entregats es distribuiran després de l’avaluació al tutor de la següent manera: un exemplar s’ha d'entregar al tutor o tutora i l’altre es deixarà a la Biblioteca de la Universitat.