Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòria del projecte i defensa oral

100%

Criteris de superació

Per a portar a terme l’avaluació del TFG s’ha de disposar de la següent documentació:

 • Acreditació d'haver superat totes les assignatures del Grau
 • Estar matriculat de l’assignatura TFG
 • Informe favorable del tutor o tutora del TFG sobre l’actitud, compliment del trebal  i compliment de les tasques
 • Informe d’aprovació del títol del PFC 

La superació del TFG ha de tindre en compte l’avaluació que realitze el tutor o tutora del treball i un tribunal format per tres professors o professores de la titulació. S’ha d'avaluar la qualitat científica i tècnica del TFG presentat, la qualitat del material entregat i la claredat expositiva. Cal valorar també la capacitat de debat i defensa argumental mostrada en l’exposició pública.

La nota final de l’assignatura s’ha d'obtindre de la ponderació de les notes obtingudes en ambdues avaluacions, d'acord amb els següents percentatges:

 • Informe de la tutoria: 30%
 • Nota del tribunal: 70%

La nota del tribunal ha de constar de:

 • Nota del treball escrit: 80%
 • Nota de la presentació oral del TFG: 20%

La defensa oral consta de les següents etapes:

 • Exposició oral i pública per part de l’alumne o alumna, amb una durada màxima de deu minuts.
 • Torn de preguntes per part dels membres del tribunal, que l’alumne o alumna ha de respondre.
 • Anunci públic del resultat final de l’avaluació.