Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova.

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 50%

 • BLOC I: Pràctiques 30%
 • BLOC II: Projecte inicial 20%

PROVA FINAL: 50%

 • BLOC III: Projecte final 30%
 • BLOC IV: Examen teoricopràctic 20%

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

 • Per ser avaluat, l'alumnat haurà de presentar tots els treballs acadèmics en les dates establertes i presentar-se a l’examen, i traure una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 a cadascun dels blocs de l’assignatura. Per superar l’assignatura, cal obtindre 5 punts sobre 10 en calcular la nota mitjana de tots els blocs.
 • Tot treball no presentat en la data corresponent i entregat amb retard serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, variable en funció del retard de l'entrega. Cada treball no entregat es comptabilitzarà amb un zero.
 • En cas que l’alumne/a no supere algun dels blocs, haurà de presentar els treballs corresponents, fets o millorats segons el cas, a la segona convocatòria.
 • La qualificació de tots els treballs i blocs superats es mantindrà per a la segona convocatòria.
 • Els blocs II, III i IV seran recuperables íntegrament a la segona convocatòria.
 • El bloc I inclourà pràctiques que es resoldran íntegrament durant la sessió lectiva i no seran recuperables, i pràctiques que s’iniciaran o es presentaran a l’aula i es finalitzaran com a tasca no presencial fora d’aquesta, que seran recuperables i suposaran al menys un 10% de la nota de l’assignatura, de manera que es podrà optar a un mínim del 80% de la nota global de la assignatura en segona convocatòria.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta al menys el 60% de les tasques avaluables o si es presenta a l’examen final.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

 • Per a superar l'assignatura a la segona convocatòria, l’alumnat amb l'examen (bloc IV) o algun dels blocs pràctics (blocs I, II o III) suspès o no presentat, tindrà l'oportunitat de recuperar-lo. Si es tracta de l'examen, per ser avaluat haurà de realitzar una nova prova teoricopràctica i si la recuperació és d'un bloc pràctic, entregaran únicament les pràctiques o projectes suspesos a l'inici de l'examen.
 • La nota obtinguda en primera convocatòria a les pràctiques no recuperables del bloc I es guardarà per a la segona convocatòria.
 • Per superar l’assignatura haurà de traure una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 a cadascun dels blocs de l’assignatura i obtindre 5 punts sobre 10 en calcular la nota mitjana de tots els blocs.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si es presenta a l’examen final, o havent presentat al menys el 60% de tasques avaluables, en presenta almenys una a la segona convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.