Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

 

Avaluació de l'assignatura (1a i 2a convocatòria: juny i juliol)

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 55%

BLOC I: Quadern (pràctiques) 45%

BLOC II: Projecte 10%

PROVA FINAL: 45%

BLOC III: Carpeta croquis 25%

BLOC IV: Examen teoricopràctic 20%

 

- El BLOC II no serà recuperable.

- Per a considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

- 1a Convocatòria: juny.

És imprescindible assistir a classe i haver lliurat en les dates exigides els treballs. Per a superar l'assignatura, la mitjana de l'examen i de cada bloc d'exercicis ha de ser com a mínim de 5. Dins dels blocs, cada treball o pràctica sense lliurar es comptabilitza com a 0.

Es considerarà presentat un alumne o alumna a la convocatòria, quan haja presentat al menys el 60% de les tasques avaluables o es presenta l'examen teoricopràctic de l'assignatura.

- 2a Convocatòria: juliol.

En la convocatòria de juliol, l'alumnat amb l'examen o algun bloc suspès o no presentat té l'oportunitat de recuperar cadascuna d'aquestes parts de l'assignatura. Si es tracta de l'examen, realitzarà una nova prova teoricopràctica i si la recuperació és d'un bloc pràctic, lliurarà únicament les pràctiques suspeses a l'inici de l'examen.

Es considerarà presentat un alumne o alumna a la convocatòria, quan es presente a l’examen teoricopràctic de la segona convocatòria, o havent presentat el 60% de les tasques avaluables, haja presentat almenys un treball a la segona convocatòria.

Revisió d’exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.