Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Examen: es realitzarà un examen escrit teòric-pràctic dels continguts impartits durant el curs. Pondera un 50% en la nota final.

Avaluació contínua: Es realitzaran activitats pràctiques que requeriran la realització i el lliurament dels corresponents treballs. Esta avaluació contínua pondera un 50% sobre la nota final.  A efectes d'avaluació, esta part no és recuperable. 

S'exigeix un mínim de 5 punts sobre 10 com a nota global per a superar l'assignatura. Per a poder realitzar la mitjana de la nota de l'examen i de les activitats d'avaluació contínua s'exigeix haver obtingut en l'examen una qualificació mínima de 5 sobre 10. La nota de l'avaluació contínua es guarda fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Un estudiant serà qualificat com 'No Presentat' només en el cas que NO s'haja presentat a l'examen escrit previst en les dates oficials establides per a la primera i segona convocatòria.