Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de la classe magistral participativa, la realització d'activitats pràctiques en l'aula, la recerca d'informació, la discussió de casos i resolució de problemes i la realització de treballs en equip.

Per a un adequat seguiment del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes i l'aprofitament de les hores d'atenció a l'estudiant per part del professorat per a poder resoldre els problemes que puguen sorgir en el procés d'aprenentatge. A continuació es resumeix la metodologia utilitzada per a les diferents activitats:

Activitats

Treball del professorat

Treball de l’estudiant

Ensenyament teòric

Treball personal

Amb la intenció de dinamitzar les classes expositives, el professorat explicarà el contingut del tema a través d'explicacions raonades. Per a recolzar el procés d'ensenyança-aprenentatge el professorat prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. Estos estaran disponibles en l'aula virtual de l'assignatura. El contingut d'estes transparències ha d'ampliar-se a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema.

Resolució de dubtes plantejades pels estudiants

Presencial: escolta activa, participació, plantejament de dubtes

 

No presencial: estudi de la matèria

Ensenyament pràctic

Treball personal

Activitats Pràctiques: Preparació de casos, plantejament de problemes relacionats amb la gestió de la qualitat. Estes pràctiques entregables estaran disponibles en l'aula virtual de l'assignatura.

Aclariment de dubtes que es puguen plantejar per part de l'estudiant.

 Dinamització de la sessió de classe fomentant la discussió i la participació de l'estudiant.

Correcció dels informes entregats

Presencial: Elaboració i resolució de les pràctiques entregables. Posada en comú i discussió en la sessió de classe dels informeselaborats. Participació activa, resolució de dubtes.

Exposició dels resultats d’algun dels informes elaborats

No presencial: Recerca d'informació, preparació i entrega dels informes sol·licitats per part del professorat

Tutories Treball personal

Tutoritzaciódels informes demanats a l’estudiantat.

Presencial: Assistència a les sessions de tutories

 

 

Avaluació

Treball de preparació de les proves d’avaluació

 

Preparació de l’examen escrit

Correcció dels exàmens

 

No presencial: Estudi de la matèria, plantejament de dubtes, elaboració dels informes sol·licitats en les diferents activitats del curs que formen part de l'avaluació contínua (vegeu apartat d'avaluació)

Presencial:Realització de l'examen escrit en la data oficial de la primera y/o la segona convocatòria