SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0922 - Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Per a aprovar l'assignatura els i les alumnes han d'aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs.
- La nota final del curs es composa de la suma de cada ítem d'avaluació.
- A principi de curs es fixarà una data límit per a l'entrega de l'ítem A. No s'acceptaran més entregues després d'aquesta data i la seua avaluació no és recuperable.
- És necessari aconseguir almenys un 30% en l'ítem B (examen escrit) per a poder calcular la nota final (és a dir, per a calcular la nota mitjana tenint en compte els altres ítems d'avaluació).
- L'examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final; els i les alumnes es consideraran "presentats" a una convocatòrica al fer l'examen escrit. En cas de suspens, l'avaluació d'aquest ítem es pot recuperar fent un altre examen escrit en la següent convocatòrica.

- Els ítems C i D estan programats en funció de les activitats realitzades durant el semestre. Per tant, l'avaluació d'aquests ítems es realitzarà només al llarg del semestre i no és recuperable.
- Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d'avaluació no recuperable (és a dir, A, C i D) es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic.

A. Treball acadèmic
  L'estuadiantat ha de treballar individualment i en grup en punts específics del temari i entregar un treball derivat d'una sèrie de lectures i fonts d'informació fiables (per exemple, manuals, capítols de llibre, articles de revistes, recursos en línia de qualitat, etc.). Amb aquest fi han de ser capaços de dur a terme una sèrie de cerques bibliogràfiques en format físic i digital.

B. Examen escrit
L'estudiantat ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.
L'examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.

C. Presentacions orals / pòsters
L'estudiantat ha de contribuir amb xicotetes presentacions orals o pòsters a classe, principalment com a part de la metodologia seguida en els seminaris pràctics.

D. Exercicis i resolució de problemes 
Activitats periòdiques (programades després de cada unitat del temari) establertes en l'aula virtual: glossaris, viquis, fòrums, creació de preguntes o tasques. L'estudiantat treballarà de manera individual i en grup (especialment als fòrums i wiquis).
El fi d’aquestes activitats és recopilar i compartir informació interessant, relacionada amb el contingut del curs, gràcies a la col·laboració de tots els estudiants i estudiantes matriculats en l'assignatura (per exemple per mitjà de la creació de glossaris de termes clau d'unitats particulars o mitjançant la seua participació en tallers de creació de preguntes i respostes relacionades amb determinats punts del programa).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16