SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0922 - Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

Resultats d'aprenentatge

RA22 - Analitzar fenòmens lingüístics des de la perspectiva de diversos models teòrics.

RA22 - Associar els fonaments bàsics que sustenten diverses teories lingüístiques amb les tècniques i mètodes que s�hi empren.

RA22 - Avaluar críticament la informació extreta de distintes fonts.

RA22 - Recopilar fonts d'informació rellevants en relació amb models teòrics establits.

RA22 - Sintetitzar de forma coherent la informació més rellevant de distintes fonts bibliogràfiques.

RA22 - Utilitzar la llengua anglesa a nivell oral i escrit a un nivell mínim B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16