Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

RA13 - Seleccionar de manera crítica les fonts bibliogràfiques més rellevants per al seu estudi.

RA13 - Reunir la informació pertinent sobre un determinat tema en l'àmbit dels estudis anglesos utilitzant bases bibliogràfiques actualitzades.

RA13 - Redactar una proposta d'investigació utilitzant llenguatge específic acadèmic de la llengua anglesa (nivell B2).

RA13 - Identificar i descriure les característiques pròpies del llenguatge acadèmic de la llengua anglesa en la seua modalitat oral i escrita.

RA13 - Extraure i relacionar les idees fonamentals d'un article d'investigació per a poder exposar-les en públic.

RA13 - Exposar oralment en llengua anglesa els aspectes més rellevants d'una proposta d'investigació i interactuar amb la presentació dissenyada com a suport visual (nivell B2).

RA13 - Explicar i defensar el procés d'investigació dut a terme i els resultats més rellevants de manera oral i escrita en llengua anglesa (nivell B2).