Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació


La nota final es basa en els següents criteris: 

i) Article o treball acadèmic 30% 
ii) Tasques intermèdies 20%
iii) Prova escrita 20%
iv) Presentació oral 30% 

Tot l'estudiantat haurà de presentar un article o treball acadèmic i fer una presentació oral final que haurà de recolzar-se en presentacions electròniques, pòsters o "handouts". La data de presentació dels articles o treballs acadèmics i les presentacions es fixarà abans d'acabar el període de docència de l'assignatura. Les tasques intermèdies seran optatives i no recuperables. Aquestes tasques es presentaran en una data determinada durant el període de docència de l'assignatura, que serà comunicada en l'Aula Virtual. Els treballs lliurats després de la data fixada no seran considerats per a la seua correcció. 
 

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 50% de la nota en cadascuna de les activitats i, iii i iv. En cas de no aconseguir el 50% en alguna de les proves, es conservaran les notes de les parts aprovades per a la segona convocatòria. No obstant açò, no podran tenir-se en compte aqueixes notes per al curs següent. Es podrà trobar més informació en l'Aula Virtual de l'assignatura.

 

Son recuperables activitats i, iii i iv. La activitat ii (Tasques intermèdies) valorada en un 20% de l’assignatura no es recuperable, ja que és un treball que es realitza al llarg del curs acadèmic i les tasques només es poden realitzar en dates molt concretes.

Es considerarà No Presentat la/l’estudiant que NO presente el treball acadèmic (activitat 1) o NO realitze les proves oral o escrita (activitats iii i iv).