Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La nota final es configurarà a partir de la suma ponderada d'exàmens teòrics i pràctics, així com el lliurament d'exercicis i treballs opcionals, en cas que es plantegen. La nota s'obtindrà per tant a través de la realització de l'examen en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques així com mitjançant la realització de proves pràctiques d'ordinador i l'entrega dels exercicis opcionals, si fóra el cas.

El pes de la teoria i qüestions teoricopràctiques serà el 50% de la nota, corresponent l'altre 50% a les proves d'ordinador i qüestions pràctiques opcionals plantejades. La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà de 5, caldrà obtenir un mínim de 4 a cada part (examen de teoria i qüestions teoricopràctiques, d'una banda, i prova o proves d'ordinador, per una altra).

Es considera que un alumne o una alumna s'ha presentat a una convocatòria en el moment de realitzar l'examen corresponent a la teoria i qüestions teoricopràctiques o qualsevol de les proves d'ordinador.