Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Pel que fa al programa en si, aquest consta de set temes. En cada un d'ells es farà un especial èmfasi en la faceta més aplicada al món de l'empresa, l'economia i les finances, sense per això deixar de banda els aspectes més formals i rigorosos en les classes teòriques. Treballar aquests temes en profunditat, especialment en el seu vessant pràctic, contribuirà a aconseguir professionals amb una elevada capacitat per a abordar amb certes garanties d'èxit situacions no previstes en els llibres de text. En aquest sentit, es potenciarà anar més enllà de l'anàlisi estadística i/o economètrica de cara a la interpretació dels resultats en un context empresarial.

Tema 1. Estimació i intervals de confiança
1.1 Introducció.
1.2 Estimadors puntuals i intervals de confiança d'una mitjana.
1.3 Interval de confiança d'una proporció.
1.4 Factor de correcció per a una població finita.
1.5 Elecció de la mida adequada d'una mostra.
 
Tema 2. Conceptes bàsics del contrast d'hipòtesis: contrastos d'una mostra ( one - sample tests )
 
2.1 Introducció.
2.2 Fonaments de la metodologia del contrast d'hipòtesis.
2.3 Contrast d'hipòtesis Z per a una població normal amb variància coneguda.
2.4 Contrast d'hipòtesis t- Student per a la mitjana (desviació típica desconeguda).
2.5 Contrastos d'una cua.
2.6 Contrast d'hipòtesis Z per la proporció.
 
Tema 3. Contrastos de dues mostres (two - sample tests)
 
3.1 Comparació de les mitjanes de dues poblacions independents.
3.2 Comparació de les mitjanes de dues poblacions relacionades.
3.3 Comparació de les proporcions de dues poblacions independents .
3.4 Contrast de la F per a la ràtio de dues variàncies.
 
Tema 4. Anàlisi de la variància
 
4.1 Introducció.
4.2 Model i hipòtesis.
4.3 El contrast d'igualtat de mitjanes:
4.3.1 La descomposició de la variabilitat.
4.3.2 Construcció de l'estadístic.
4.3.3 Aplicació del contrast.
4.4 Validació del model.
4.5 Comparacions múltiples.
4.6 Anàlisi de la variància amb dos factors.
 
Tema 5. Mètodes no paramètrics: aplicacions de la khi al quadrat
5.1 Introducció.
5.2 Prova de bondat d'ajust: freqüències esperades iguals.
5.3 Limitacions de la khi al quadrat.
5.4 Anàlisi de taules de contingència.
 
Tema 6. Mètodes no paramètrics: anàlisi de dades ordenades
 
6.1 Introducció.
6.2 La prova de signes.
6.3 Prova de rangs amb signe de Wilcoxon per a mostres dependents.
6.4 Prova de Wilcoxon de la suma de rangs per a mostres independents.
6.5 Prova de Kruskal - Wallis: anàlisi de la variància per rangs.
6.6 Correlació per ordre de rang.
 
Tema 7. Nombres índex
 
7.1 Introducció.
7.2 Nombres índex simples.
7.3 Per què convertir dades en índexs?
7.4 Elaboració de nombres índex.
7.5 Índexs no ponderats.
7.6 Índexs ponderats.
7.7 Índex de valors.
7.8 Índex per a fins especials.
7.9 Índex de preus al consumidor.
7.10 Canvis de la base.