Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

Examen escrit: En les dates oficials fixades a l'efecte es realitzará una prova teòrica-pràctica, amb 7/8 preguntes cortes, que equivaldrà al 70% de la nota final. 

Resolució de casos: el 30% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació d'aquestes activitats, a realitzar a la classe o autònomament pel estudiant, segons el cas, en les dates indicades i que s'aniran coneixent al seu moment. La mera realitazió d'aquestes activitats no implica obtindre la màxima calificació i aquesta només es tindrà en compte en primera i segona convocatòria.

La nota mínima per superar l'assignatura es de 5. Ademés, l'estudiantat haurá d'obtindre almenys una qualificació de 4 punts (sobre 7) a l'examen escrit per poder sumar la puntuació obtinguda a la resolució de casos. Si l'estudiant no hagués realitzat la resolució de casos la seua nota a l'examen final haurà de ser igual o superior a 5 punts (sobre 7) per superar l'assignatura.

Es considera presentat l'estudiant que realitza la prova escrita teòrico-pràctica.