Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

L'estudiant deberà haver obtingut una nota mitjana de 5 en cadascuna de les proves, tant en l'examen escrit com en el treball de recerca o revisió. La nota maxima en cada avaluació sera 10.

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."