Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d'una perspectiva comparada

CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant tindrà un coneixement avançat dels fonaments històrics que permeten explicar la història del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna i van contribuir a definir les diverses identitats que en aquest àmbit es van superposar. I en particular dels criteris de jerarquització social i dels mecanismes d'ascens i descens social en el Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna amb especial atenció als ressorts de poder per part de les classes dirigents. Serà capaç de cercar i analitzar informació sobre la matèria, elaborar-la i presentar, per escrit i oralment, les seues reflexions sobre el tema.