Sistema d'avaluació

Treballs escrits

50%

Assistència a les classes presencials i a les tutories

25%

Presentació oral dels treballs

20%

Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line

5%

Criteris de superació

Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan s'aprove cada una de les parts de les quals consta l'assignatura (treball escrit, exposició i participació en classe). 
L'alumnat es considerarà presentat quan haja remès al professorat el treball per escrit i complisca la part proposada d'assistència i treball pràctic en classe. La nota que se li requereix per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10.

Totes les proves són recuperables en la segona convocatòria a excepció de l'assistència a classe i la participació en les discussions presencials.