Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Projectes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

L'avaluació es realitza sobre un total de 10 punts. Per a superar l'assignatura cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts segons els criteris que s'indiquen a continuació:

> Resolució d'exercicis i problemes // 5 punts // Realització de les pràctiques proposades al voltant dels continguts tècnics i teòrics de la assignatura // Cal obtenir un mínim de 2,5 punts per superar l'assignatura.

> Projecte de creació // 2 punts // Realització d'un projecte artístic personal // Cal obtenir un mínim d'1 punt per superar l'assignatura.

> Observació i execució de tasques // 2 punt // Participació en l'organització de l'espai, preparació de materials i utilització respectuosa dels equips i ferramentes de treball // Cal obtenir un mínim de 1 punt per superar l'assignatura.

> Carpeta d'aprenentatge // 1 punts // Elaboració d'un document que recopile evidències de les activitats realitzades, els seus objectius i les reflexions de l'estudiantat // Cal obtenir un mínim de 0,5 punts per superar l'assignatura.Els criteris d'avaluació són els següents:


> Consecució d'objectius: coherència, assimilació i adequació de la pràctica lliurada als  criteris específics, objectius i continguts indicats en cada cas.

> Aspectes formals: habilitats tècniques, experimentació i creativitat.
> Aspectes conceptuals: exposició de la idea treballada, objectius i contextualització i justificació teòrica.
> Actitud: implicació personal, capacitat emprenedora i integració col·lectiva.

 

En aquells casos en què no s'haja superat l'assignatura en 1a Convocatòria, l'estudiant haurà de realitzar a la 2a Convocatòria una prova teoric-pràctica. Aquest constarà d'una prova teòrica i una de pràctica que englobarà tots els continguts impartits a l'assignatura.

 

Adquirirà la condició de "No presentat", l'estudiant que no presente en els terminis establerts, el 80% de les proves sol·licitades per superar l'assignatura.