Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen teòric-pràctic en finalitzar el semestre amb activitats similars a les realitzades en classe. Les faltes d'ortografia, donada la matèria de l'assignatura, descomptaran nota (0.50). Tindrà un valor de 80%.

També es valorarà la realització d'un treball durant el semestre en grup o individual que tindrà un valor de 20% de la nota final.

Ambdues parts es puntuaran sobre 10, després s'aplicaran els percentatges de ponderació i se sumaran ambdues notes.
Per a superar l'assignatura, en l'examen s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts. També és obligatori presentar un treball. Qui no presenti el treball en la data establerta no aprovarà l'assignatura. El treball no sé recuperable un cop lliurat
A aquell alumne que no aprovi l'assignatura en la primera convocatòria, se li guardarà la nota del treball per a la segona convocatòria. El treball no és recuperable.

Aquell alumne que per qualsevol motiu no hagi entregat el treball en la primera convocatòria, podrà fer-ho abans de l'examen de la segona convocatòria. El lliurament del treball és imprescindible per a aprovar l'assignatura. 

L'alumne que no es presenti a l'examen i no lliuri el treball tindrà la condició de No presentat. En tots els altres casos l'alumne estarà suspès.

.