Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1525 - Història Moderna

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Examen escrit (60%):
Examen final, prova escrita final individual sobre els coneixements de l'assignatura. Per a aprovar s’exigeix aconseguir un mínim de 5 sobre 10. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Observació/execució de tasques i pràctiques (10%): 
Es realitzaran diferents pràctiques al llarg del desenvolupament de les sessions docents. El o la estudiant que no hagi realitzat el 60% de les mateixes en finalitzar la docència, podrà realitzar una prova de comentari de text en la data oficial d'exàmens al mateix temps que la prova teòrica, sent recuperable en la resta de les convocatòries del curs.

Presentacions orals i pòsters (10%):
Exposició del treball acadèmic i participació en els debats i realització de comentaris en les classes pràctiques i seminaris. Aquestes activitats no són recuperables i es portaran a terme al llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Elaboració de treballs acadèmics (20%):
Realització d'un treball en equip. Aquesta prova és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Es donarà la consideració de «Presentat o presentada» a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l'examen.