Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1523 - Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

90%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura es dividirà en dues parts, les quals principalment estaran englobades per un examen escrit i un treball individual.
Examen escrit (90%). Es realitzarà un examen escrit sobre el contingut del programa que es puntuarà amb 9 punts sobre 10. Consistirà en una o diverses preguntes teòriques i el comentari d’un nombre d’imatges a determinar, SIMILARS a les que s’hagen vist a classe al llarg del curs. Cal destacar que, dins del temari impartit, el professorat podrà compondre l’examen amb aquelles parts que considere oportunes. Per tant, podrà no haver-hi un equilibri per igual de totes les parts del temari a l’examen.
Dins de l’avaluació de l’examen, el professor tindrà en compte la capacitat de l’alumnat de concretar i identificar l’obra requerida. En aquest sentit, l’error de l’autoria, la identificació del moviment o època a la qual pertany, pot suposar, si així ho considera el professorat, motiu d’invalidesa, puntuant dita qüestió amb 0 punts.
Treball individual (10%). S’efectuarà un treball individual valorat en 1 punt sobre 10. No obstant això, el professorat es reserva la potestat d’incloure, dins del punt aquest, altres treballs vinculats a les hores de seminari (per exemple ressenyes de visites a exposicions o altres activitats).
Per a la correcció del treball, es prendrà en consideració quatre apartats amb el mateix pes cadascun d’ells: capacitat de redacció, correcció amb la citació (utilitzant el criteri establit per l’UJI), correcció amb l’organització del treball, coneixements arquitectònics (per exemple, comparant l’obra amb altres coetànies).
Cal no oblidar, que es preveu comprovar l’autoria dels treballs, per això qualsevol plagi (qualsevol «copia i enganxa») serà motiu d'invalidació del treball.
A més, i de manera general, l’estudiantat ha de complir amb les normes de redacció, ortografia i gramàtica al desenvolupament dels seus treballs i proves d’avaluació. Uns aspectes formals, que es podran tenir en compte a l’hora d'avaluar, si el professorat així ho considera.
Per a superar l’assignatura, serà obligatori assolir un nivell suficient en cadascun dels ítems, examen i treball a qualificar. En aquest sentit, s'ha d'obtenir almenys un 4,5 sobre 9 en l'examen, i d'altra banda, s’ha d’aconseguir almenys un 0,5 sobre 1 al treball. Doncs, serà obligatori per a poder fer la mitjana, que se superen els mínims establits.
Es donarà la consideració de PRESENTAT o PRESENTADA a l’estudiantat que haja realitzat l’examen escrit. En aquest sentit, l’alumnat que s’haja presentat a l’examen sense superar-lo, haja superat o no el treball, obtindrà la qualificació de SUSPÈS o SUSPESA. De la mateixa manera, si l’alumnat ha superat l’examen, però no el treball, igualment obtindrà la qualificació de SUSPÈS o SUSPESA. Encara que, si l’alumnat es presenta a l’examen escrit i el supera, i també supera el treball, l’alumnat obtindrà qualificació corresponent en funció dels percentatges descrits amb anterioritat.
D’altra banda, si l’alumnat presenta únicament el treball, però no es presenta a la prova escrita, tant si el supera com si no el supera, tindrà la qualificació de NO PRESENTAT o NO PRESENTADA.

Convocatòria de juliol: per a aquesta segona convocatòria, les pautes d'avaluació seran idèntiques. No obstant això, si en la convocatòria de gener s'haguera superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda per a aquesta segona convocatòria. Si no és així, tindrà la possibilitat de recuperar les parts no superades, bé el treball, o bé la prova escrita.