Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria pretenen facilitar l'aprenentatge de les tecnologies emergents segons tres fases: (1) conèixer els fonaments de la tecnologia a estudiar (classes magistrals), analitzar casos reals de l'aplicació d'aquesta tecnologia (estudi de casos), i discutir/analitzar de forma col·laborativa l'impacte d'aquesta tecnologia en un projecte TIC (ap. col·laboratiu).

Les tasques col·laboratives estan orientades a la participació activa dels estudiants i la seva interacció per resoldre problemes complexos. En aquesta assignatura, aquest tipus de sessions es dedicaran a elaborar propostes col·lectives, i analitzar conjuntament aplicacions basades en tecnologies emergents. Durant tot el curs es desenvoluparà un projecte plantejat pels estudiants consistent a crear una empresa TIC basada en tecnologies emergents. El projecte haurà de cobrir tots els aspectes plantejats en el curs, és a dir: serveis, emmagatzematge i infraestructura. Al principi del curs, es planificarà les activitats setmanals de treball autònom que permetin desenvolupar de forma contínua el projecte alhora que es van assimilant la matèria del curs. Al final del curs s'exposarà en anglès la memòria en una activitat de tipus seminari.
 
Els seminaris es dedicaran a l'exposició i discussió de treball autònom realitzat pels estudiants relacionats amb les propostes col·lectives discutides en les sessions de les classes de teoria.
 
Les classes pràctiques seran sessions de laboratori, guiades per una memòria de tasques a realitzar. Aquestes sessions tenen com a objectiu obtenir unes habilitats bàsiques per al desenvolupament d'aplicacions senzilles de tecnologies emergents.
 
Per al treball autònom es realitzaran les següents activitats:
  • Elaboració d'informes de casos d'estudi, que contindran les opinions, dubtes i resultats de l'anàlisi dels casos d'estudi plantejats en classes de teoria. 
  • Elaboració de memòries de pràctiques, que contindrà els resultats obtinguts en el desenvolupament de les diferents sessions pràctiques.
  • Elaboració de la memòria del projecte, que es realitzarà de forma contínua i col·laborativa pels membres de cada equip.
  • Elaboració de la presentació en anglès del projecte.