Sistema d'avaluació

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

25%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

Per superar la matèria, l'alumne ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 en una escala de 10. Aquesta qualificació s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents proves de l'assignatura: l'examen escrit (30%), les memòries de pràctiques (30%), la memòria del projecte (25%), i la presentació en anglès del projecte (15%). A més, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna de les proves anteriors. Totes les proves són recuperables en segona convocatòria.

L'estudiant es considerarà com a "presentat" si es presenta a les proves escrites (exàmens).