Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

a)      Resum d'activitats

ACTIVITAT FORMATIVA

Hores presencials

Hores no presencials

Dimensió
del grup

Resultats d'aprenentatge (Indiqueu numeració segons la taula anterior)

1. Classe teòrica

37

 

C

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

G04 Raonament crític.

2. Classe pràctica (Problemes)

4

 

G

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

3. Classe pràctica (Laboratoris)

8

 

G

E06 Coneixement i comprensió dels mètodes d'investigació i de les tècniques d'anàlisi de dades.

G12 Capacitat de gestió de la informació.

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

4. Seminari – Taller

3

 

G

E06 Coneixement i comprensió dels mètodes d'investigació i de les tècniques d'anàlisis de dades.

G04 Raonament crític.

G12 Capacitat de gestió de la informació.

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

5. Tutoria

3

 

G

E06 Coneixement i comprensió dels mètodes d'investigació i de les tècniques d'anàlisi de dades.

G04 Raonament crític.

G12 Capacitat de gestió de la informació.

6. Avaluació

4

 

C

Totes les competències.

7. Treball personal

 

51

 

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

E06 Coneixement i comprensió dels mètodes d'investigació i de les tècniques d'anàlisis de dades.

G04 Raonament crític.

G12 Capacitat de gestió de la informació.

8. Estudi per als exàmens

 

40

 

E01 Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia.

G04 Raonament crític.

Subtotal hores dedicació estudiant

A: 59

B: 91

 

CrèditsECTS (A B)/25

6

 

b)      Metodologia d'ensenyament/aprenentatge

Les metodologies que emprem en aquesta assignatura són les següents: en les classes teòriques s'efectuen explicacions dels aspectes centrals del programa, de la bibliografia que ofereix i com a mètode s'utilitza la lliçó magistral i anàlisi de recursos d'història de la psicologia . Els comentaris de text s'empren en classes de pràctiques de problemes i maneig de fonts primàries d'informació, així com anàlisi de recursos d'història de la psicologia i cerques bibliogràfiques en Internet en les classes de laboratori, que s'imparteixen en aula informàtica. En els seminaris es reflexiona i aprofundeix sobre lectures d'aquesta matèria. Es debat sobre temes específics sobre autors, escoles d'història de la psicologia. En les tutories grupals s’efectua el seguiment de l'elaboració d'un treball acadèmic sobre un tema del programa de l'assignatura.

Respecte als materials a utilitzar, s'utilitzen recursos com a material bàsic de suport, lectures de textos d'autors rellevants, guia docent de l'assignatura, guies de pràctiques, rúbriques d'avaluació. També, com a mètode d'aprenentatge utilitzem les discussions, debats i tot tipus d'instruments: vídeos, ordinadors, programes de gestió de la informació, etc., amb l'objectiu de preparar per al pensament reflexiu, crític sobre la matèria; alhora que intentem mantindre una bona disposició per a les preguntes i discussions. A més, amb la finalitat d'aconseguir els resultats d'aprenentatge d'història de la psicologia, facilitar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'alumne es realitzen activitats diverses: reunions no presencials de grup, treballs individuals i de grup.

9. Planificació d'activitats

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments teòrics

37

0

Ensenyaments pràctics (problemes)

4

0

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8

0

Seminaris

3

0

Tutories

3

0

Avaluació

4

0

Treball personal

0

51

Treball de preparació dels exàmens

0

40

 

59

91

Hores totals (núm. crèdits * 25)

150