Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

10.1. Tipus de prova

Tipus de prova

Ponderació

Observació/execució de tasques i pràctiques de laboratori

20 (2 sobre 10)

Resolució d'exercicis i problemes de comentaris de textos

i seminari

20 (2 sobre 10)

Elaboració de treballs acadèmics

20 (2 sobre 10)

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40 (4 sobre 10)

Total avaluació

100 (10 sobre 10)

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

a) Sistema d'avaluació

Prova o examen

Competència avaluada

Criteri de superació

Pes relatiu de cada prova en la qualificació final

 

Observació/execució de tasques i pràctiques de laboratori

E01, E06, G04, G12

 

Fins a 20 punts (2 punts sobre 10). No és recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

Resolució d'exercicis i problemes de comentaris de textos i seminari

E01, E06, G04, G12

 

Fins a 20 punts (2 punto sobre 10).  No és recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

Elaboració de treballs acadèmics

E01, E06, G04

 

Fins a 20 punts (2 punts sobre 10). No és recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

Examen escrit

E01, E06, G04, G12

50%

Fins a 40 punts (4 punts sobre 10). Cal aconseguir com a mínim l'aprovat. És recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

TOTAL AVALUACIÓ

Totes

 

Fins a 100 punts (10 punts sobre 10)

Per a superar l'assignatura, cal aconseguir en la qualificació global una nota de 5 o superior i serà la suma de la nota de l'examen (ha d'estar aprovat com a mínim) i la nota de l'avaluació contínua.

És molt recomanable l'assistència a les classes de l'assignatura. En l'avaluació continua es valorarà la participació i el treball de l'alumnat en totes les classes.

 En les classes de pràctiques de laboratori, al final de cada pràctica, en classe, es demanarà la realització de qüestionaris només per l'aula virtual. I no seran recuperables en la 2a convocatòria del curs corresponent (puntua 2 punts sobre 10).

 En les classes de pràctiques d'aula s'entregaran comentaris de text, per l'aula virtual. I no seran recuperables en la 2a convocatòria del curs corresponent (puntua 1 punt sobre 10).

 Mentres que en les de tutories grupals es treballarà en grup i es realitzarà el seguiment de l'elaboració d'un treball acadèmic, que finalment s'enviarà por grup por mitjana de l'aula virtual. El qual no serà recuperable en la 2a convocatòria del curs corresponent (puntua 2 punts sobre 10).

 I en les classes de seminari es debatrà sobre un tema, es valorarà la intervenció dels alumne i es gravara en classe.  No serà recuperable en la 2a convocatòria del curs corresponent (puntua 1 punt sobre 10).

En la qualificació final, l'examen (puntua 4 punts sobre 10) i com a mínim cal aprovar-ho i será recuperable per a la segona convocatòria del curs corresponent.

És recomanable entregar totes les activitats per mitjà de l'aula virtual per a aconseguir l'aprovat o nota superior. L'avaluació contínua es realitzarà en les classes presencials i no serà recuperable per a la segona convocatòria del curs acadèmic corresponent.

 Descripció de les proves

 L'examen escrit serà objectiu, tipus test.

 El treball acadèmic tindrà una extensió màxima de 10 pàgines i tractarà sobre un tema del temari d'Història de la Psicologia.

Els qüestionaris es respondran al final de cada pràctica de laboratori, en classe, per aula virtual.

Els comentaris de text s'entregaran per aula virtual.

La intervenció en el seminari es gravarà en classe.

Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si realitza l'examen, o bé presenta el 60% o més, de les activitats avaluables obligatòries que consten en esta guia.

Sistema de recuperació

 En Història de la Psicologia es guarden notes parcials aprovades per a la següent convocatòria, però no per al següent curs acadèmic.

Per a l'alumnat que no puga assistir a classe, per motiu degudament justificat, se seguiran els mateixos criteris que per a l'alumnat que haja assistit a classe.

Rúbriques d'avaluació

 En l'aula virtual estan les rúbriques d'avaluació del treball acadèmic, comentaris de text, treballs de seminari i també les respostes dels qüestionaris per a avaluar l'execució de tasques i pràctiques de laboratori.

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."