Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

65%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

35%

Criteris de superació

L'avaluació de les estades en pràctiques correspon al tutor, que haurà de tenir en compte dos conceptes. D'una banda, la valoració del supervisor en l'empresa (35% de la nota), i d'altra, la seua pròpia qualificació, d'acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l'alumne, incloent el lliurament d'informes i el contingut de la memòria final (65% de la nota).

En el cas de Reconeixement de Pràctiques Extracurricurlars i exempcions,  la máxima nota a la que es podrá optar es un 65% de la nota total, al no comptar en aquestes practiques amb les entrevistes de tutorització ni memóries de seguiment de les practiques amb els tutors. En el cas d´Exempció es podran considerar altres criteris, com el temps treballat, grau d'adequació de les tasques al Grau i les responsabilitats assumides.

Per a superar l'assignatura és necessari una puntuació global de 5, en una escala de 0 a 10.

A l'efecte d'emplenar l'acta de l'assignatura, tindran la consideració de presentats tots els estudiants matriculats als que s'hagi assignat tutor, excepte si no haguessin pogut completar les pràctiques per causa aliena a ells mateixos.