Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

DRET MERCANTIL DE SOCIETATS

Tema I. Teoria general de les societats mercantils. Societats personalistes
 
1. Concepte i tipus de societat.
2. Societat civil i societats mercantils.
3. El contracte de societat.
4. Persona jurídica.
5. Societats personalistes.
 
Tema II. Societats de capital (I) principis. Fundació.
 
1. Les societats de capital. Concepte i classes.
2. Principis fonamentals.
3. La societat unipersonal.
4. Fundació de les societats de capital.
5. El capital social. Les aportacions socials. Les reserves. Les prestacions accessòries.
 
Tema III. Societats de capital (II) accions i participacions socials
 
1. Accions i participacions socials i capital social.
2. Accions i participacions socials i drets del soci.
3. Representació i transmissió de les accions.
4. Representació i transmissió de les participacions socials.
5 Copropietat i drets reals sobre accions i participacions.
 
Tema IV. Societats de capital (III) òrgans socials
 
1. La Junta General.
2. L'òrgan d'administració.
 
Tema V. Societats de capital (IV) Modificació d'estatuts
 
1. La modificació d'estatuts. Règim general.
2. L'augment del capital social
3. La reducció del capital social.
 
Tema VI. Societats de capital (V). Separació i exclusió de socis. Liquidació i extinció. Societats de capital especials.
 
1. Separació i exclusió de socis.
2. La dissolució.
3. La liquidació.
4. Societats de capital especials.
 
Tema VII. Societats mutualistes.
 
1. Societats cooperatives.
2. Societats mútues d'assegurances.
3. Societats de garantia recíproca.
4. Altres tipus.
 
Tema VIII. Modificacions estructurals.
1. Transformació.
2. Fusió.
3. Escissió.
 
Tema IX. Grups i unions de societats
1. Noció i classes de grups.
2. Règim jurídic.
3. Unions temporals d'Empreses.

 

DRET TRIBUTARI DE SOCIETATS

Tema 1. el Tribut

1. Concepte de tribut

2. Classificació legal de les obligacions tributàries

3. Elements del tribut

3.1. El fet imposable

3.2. Exempcions i supòsits de no subjecció

3.3. Els obligats tributaris

3.4. La base imposable

3.5. La quota tributària

4. Classes de tributs

4.1. Impostos

4.2. Taxes

4.3. Contribucions especials

5. La reserva de llei en matèria tributària

6. Els principis constitucionals de justícia tributària

 

Tema 2. L'aplicació dels tributs

 

1. L'autoliquidació

1.1. Concepte i caràcters

1.2. Rectificació d'autoliquidacions

1.3. Autoliquidacions complementàries i substitutives

1.4. Pagament voluntari de deutes tributaris autoliquidables

1.5. El pagament fora de termini del deute tributari resultant d'una autoliquidació

2. Informació i assistència als obligats tributaris

3. La liquidació administrativa de l'obligació tributària

3.1. Concepte i contingut

3.2. Els procediments de gestió tributària

3.3. Procediment d'inspecció

3.4. Notificació de la liquidació tributària

3.5. Pagament voluntari de deutes tributaris resultants d'una liquidació tributària

4. Maneres d'extinció del deute tributari

4.1. el pagament

4.2. la prescripció

4.3. Altres formes d'extinció del deute tributari

5. Procediment de constrenyiment

5.1. Inici del període executiu

5.2. La providència de constrenyiment

5.3. Desenvolupament del procediment de constrenyiment

5.4. Acabament del procediment de constrenyiment

6. Recursos administratius en matèria tributària

6.1. Recurs de reposició

6.2. Les reclamacions economicoadministratives

 

Tema 3. La tributació societària

 

1. El gravamen de les operacions societàries

2. L'Impost sobre activitats econòmiques

3. L'Impost sobre Societats

3.1. característiques generals

3.2. La determinació de la base imposable

3.3. Incentius fiscals a les empreses de reduïda dimensió

3.4. La correcció de la doble imposició sobre dividends

3.5. Incentius fiscals a determinades inversions

4. L'IVA

4.1. Característiques generals

4.2. Operacions interiors

4.3. Lliurament i adquisicions intracomunitàries de béns

4.4. Exportacions i importacions de béns

4.5. Deduccions i devolucions

5. Els impostos especials

6. Tributació de dividends obtinguts per persones físiques

7. Tributació de la retribució dels administradors

8. Responsabilitat tributària dels administradors, liquidadors i administradors concursals de la societat

9. La successió tributària de persones jurídiques