Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0963 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Examen oral

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre un 50% en la nota final del curs i en cadascun dels ítemes d'avaluació.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 50

Examen oral 20

Observació/execució de tasques i pràctiques 30

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir un 50% en cadascun dels ítems d'avaluació.

Es considera presentat haver realitzat qualsevol de les tres parts que s'indiquen en el 10.1.

Es considera no presentat si no realitza cap de les ítems d'avaluació indicats en el 10.1.

En segona convocatòria es guardar totes les parts superades.

Totes les parts són recuperables.


En quant al nivel de llenguas’espera que els i les estudiants:


  • siguin capaços d’entendre una amplia varietat de textos i reconèixer sentits implícits
  • puguin expressar-se de forma fluïda i espontània
  • facin un ús efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals
  • produeixin textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, amb un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text

Escrit:

  • Poden elaborar textos acadèmics de manera clara, detallada i ben estructurats, amb l’estic adequat per als lectors a qui va dirigit. Per elaborar textos acadèmics, els i les estudiants han de ser capaços de comprendre textos acadèmics del seu camp d’especialitat.

Oral:

  • Poden expressar-se amb certa espontaneïtat i fluïdesa i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç. Poden presentar informació clara i detallada sobre temes complexos i elaborar un discurs acadèmic. 

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.