Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0963 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

RA63 - Seleccionar, avaluar i utilitzar de manera crítica les eines informàtiques més adequades per al desenvolupament del projecte pedagògic descrit anteriorment.

RA63 - Seleccionar de manera crítica les fonts bibliogràfiques més rellevants per a elaborar un projecte pedagògic d'integració de TIC i ús d'informació lingüística continguda en corpus lingüístics i els seus programes derivats.

RA63 - Reunir informació pertinent sobre un determinat tema en l'àmbit dels estudis anglesos i utilitzar-hi bases bibliogràfiques actualitzades.

RA63 - Exposar oralment el projecte pedagògic i demostrar un maneig de la llengua anglesa corresponent a un nivell C2.

RA63 - Explicar i defensar en llengua anglesa el procés d'investigació i les decisions preses per a seleccionar eines i recursos de xarxa, per a integrar-los en una proposta didàctica que aglutine l'ús d'informació lingüística continguda en corpus lingüístics i els seus programes derivats.

RA63 - Elaborar el projecte pedagògic i demostrar un maneig correcte de la llengua anglesa corresponent a un nivell C2.