Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0962 - Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen oral

20%

Criteris de superació

És obligatori assistir a un mínim del 40% de les sessions d'avaluació contínua (pràctiques d'aula). Aquells que no puguen assistir a classe ho hauran de justificar formalment abans de la segona setmana del semestre. Les pràctiques d'aula són recuperables en l'examen final. Per a la part de lexicografia es recomana fer les pràctiques de corpus per a poder superar l'assignatura en cas de no poder asistir-hi per raons justificades (treball o malaltia). L'alumnat ha de triar una única manera d'avaluació (contínua o final).

Per superar l'assignatura l'alumnat ha d'assolir un 50% en:

- Examen oral

- Observación tasques i  pràctiques 

- Examen escrit 

Totes les parts son recuperables en segona convocatoria.

L'estudiantat ha de mostrar un nivell C2 (MERL) en relació als següents aspectes:

Per a aprovar l'assignatura, els estudiants han de produir un projecte de diccionari clar, ben estructurat i detallat que analitze les complexes relacions lèxiques relacionades amb el tema del seu projecte, i han de mostrar l'ús controlat de patrons organitzatius, connectors i recursos de cohesió al llarg del projecte. Han de poder presentar detalls de corpus de suport que mostren o proven les seues eleccions al llarg del projecte.

Els projectes de diccionari han de desenvolupar informació adequada sobre la col·locació que l'estudiant defensarà en la seua presentació oral, brindant una base teòrica sòlida. Els projectes han d'incloure entrades que mostren l'ús diferenciat de vocabulari respecte als temes seleccionats per al projecte.

En la presentació del projecte del seu diccionari, els estudiants han de revisar i criticar clarament els possibles dissenys de diccionaris respecte al disseny i el contingut de la informació, i justificar la seua selecció de termes inclosos en el diccionari i les decisions preses en el disseny del seu micro i macro estructura. Han de poder sintetitzar i avaluar les dades de corpus utilitzats per a recopilar informació lèxica per al seu diccionari.