Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0962 - Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Identificar, distingir i analitzar els diversos mecanismes morfològics i lèxics de l'anglès per a la formació de paraules i creació de lèxic (nivell C2).

Emprar programes informàtics d'anàlisi lèxica per a crear bases de dades lexicogràfiques (nivell C2).

Dissenyar i desenvolupar propostes d'organització lèxica en àmbits especialitzats.

Demostrar coneixements lexicològics i lexicogràfics en el projecte final amb un nivell avançat en llengua anglesa (nivell C2).

Contrastar informació lèxica de diverses fonts (nivell C2).