Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG13 - Treball en equip

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

Treballar en xicotets grups les característiques pròpies de la llengua d'especialitat en àmbits científics i tecnològics.

Redactar textos en el registre científic tècnic en llengua anglesa (nivell C2).

Reconèixer i utilitzar el vocabulari essencial de la ciència i la tecnologia en llengua anglesa (nivell C2).

Reconèixer els principals gèneres científics i tècnics.

Emprar de manera activa el vocabulari essencial de la ciència i la tecnologia en anglès (nivell C2)

Discriminar informació de manera autònoma, de manera que l'estudiantat siga capaç de comprendre les característiques de gèneres textuals de l'àmbit científic i tecnològic (nivell C2)

Desenvolupar la comprensió oral i escrita de textos científics i tècnics (nivell C2).