Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Per superar l’assignatura l’estudiantat ha de realitzar les parts a i b:

a) una carpeta d’aprenentatge o portfoli (60% de la nota final) que consisteix en dues parts (a.1 i a.2):

a.1) dues activitats sobre gèneres digitals aplicats a l'àmbit de la ciència i la tecnologia (10%).

a.2) activitat sobre un article de investigació;

                              a.2.1) activitat escrita (25%)

                              a.2.2) presentació oral (25%)

b) un examen escrit (40% de la nota final)


IMPORTANT: L’estudiantat ha d’obtindre els següents percentatges mínims per superar l’assignatura (segons les seccions detallades abans):

a.1) sense percentatge mínim requerit (part no obligatòria i no recuperable en segona convocatòria).

a.2)       a.2.1) 15% (nota de 6 sobre 10)

               a.2.2) 15% (nota de 6 sobre 10)

b) 20% (nota de 5 sobre 10)

Totes les parts/proves de que consta l'avaluació són íntegrament recuperables en segona convocatòria a excepció del punt a.1 (activitats sobre gèneres digitals), es a dir, l’estudiant pot aspirar a obtindre el 90% de la nota en segona convocatòria. Les parts aprovades en primera convocatòria es podran guardar per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Si l’estudiant aprova alguna part/prova i no es presenta a altres, la nota final serà de “No presentat” (NP). Si suspen alguna de les parts a.2.1, a.2.2 o b (tot i que queden altres per fer/presentar o que estes altres estiguen aprovades), la nota final serà “suspens”.

Per tal d'aprovar l'assignatura, els estudiants han de demostrar un nivell C2 segons s'especifica baix:

• (Listening) han de ser capaços d’entendre conferències, discussions i explicacions sobre temes complexos relacionats amb el camp científic-tècnic, tot i que pot ser hauran de confirmar els detalls ocasionals, sobretot si l’accent no els és familiar.

• (Reading)  han de ser capaços d’entendre textos llargs i complexos sobre fets de caràcter científic-tècnic. Han d’entendre articles especialitzats i instruccions tècniques més llargues.

• (Producció parlada) han de ser capaços de presentar descripcions clares i detallades de temes cientificotècnics complexos que integren subtemes, desenvolupar punts particulars i acabar amb una conclusió adequada. Els estudiants han de ser capaços d’estructurar i indicar el discurs formal alhora que utilitzen el lèxic esperat en els registres formals.

• (Funcions / nocions) han de ser capaços de reconèixer i expressar / comprovar-ne la certesa, la probabilitat i el dubte, per sintetitzar, avaluar i glossinar i per especular i hipotetitzar sobre la causa i les conseqüències. L’estudiant també ha de ser capaç d’utilitzar adequadament els matissadors (hedging) i desenvolupar un argument de manera sistemàtica.

• (Temes) han d'utilitzar temes de desenvolupament científic i de llenguatge tècnic.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.