Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Identificar, descriure i contrastar trets culturals de diverses comunitats de parla anglesa.

Identificar i analitzar trets de diverses varietats estàndard i dialectals de l'anglès.

Identificar diversos accents de la llengua anglesa.

Exposar oralment i per escrit la descripció de material lingüístic (nivell C2).

Explicar la variació lingüística de textos dialectals de l'anglès.

Conèixer i explicar en anglès les principals nocions de la disciplina dialectològica.