Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG10 - Raonament crític

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

RA59 - Identificar fragments literaris corresponents a la selecció d'obres representatives de la diversitat i de la multiculturalitat.

RA59 - Argumentar les idees de manera coherent i efectiva en llengua anglesa (nivell C2).

RA59 - Aplicar les tècniques d'anàlisis literàries a la lectura de textos escrits per altres autors i autores de diverses procedències ètnique que tenen com a comú denominador el territori dels Estats Units d'Amèrica.

RA59 - Aplicar el concepte de «frontera» (física i mental) a una sèrie de textos literaris.

RA59 - Analitzar les obres literàries representatives de la literatura nativoamericana, xicana i asiaticoamericana.