Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La nota final del curs s'obtindrà a partir dels següents paràmetres:

  • Pràctiques (Observació/execució de tasques i pràctiques; Presentacions orals i pòsters; i,Elaboració de treballs acadèmics): 60% de la nota
  • Examen teòric: 40% de la nota.


Per aconseguir l'aprovat s'haurà de complir les següents condicions:

  • L'alumnat haurà de realitzar tant les pràctiques com els exàmens.
  • Per sumar les notes de les dues modalitats, la nota de la part pràctica serà com a mínim del 60% i la nota de l'examen serà com a mínim del 50%. En el cas de no arribar als mínims descrits, en segona convocatòria s'haurà de presentar de la part o parts no aprovades.


Per a la segona convocatòria es guarden les  notes de "Observació/execució de tasques i pràctiques" i de "Presentacions orals i pòsters". Si algun estudiant no ha fet aquestes tasques dins del periode establert, no són recuperables, ja que són activitats que es fan al llarg del curs acadèmic.

Es considera "Presentat" a una assignatura a l'alumne que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o que s'haja presentat a la resta d'activitats avaluables obligatòries que s'especifiquen a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.