Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, almenys, en un nivell C1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA54 - Valorar la importància de la cultura (cine, literatura, etc.) com a element essencial en l'ensenyament-aprenentatge de llengües, amb especial atenció a l'espanyol com a llengua estrangera.

RA54 - Realitzar anàlisi i comentaris lingüístics en perspectiva sincrònica

RA54 - Descriure i aplicar les principals teories i metodologies d'ensenyament-aprenentatge de llengües, amb especial atenció a l'espanyol com a llengua estrangera.

RA54 - Demanar i organitzar materials amb l'objectiu de dissenyar unitats didàctiques per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

RA54 - Conéixer i valorar el tractament i ensenyament de la gramàtica espanyola des d'un punt de vista comunicatiu, funcional i d'ús.

RA54 - Conéixer els diversos materials que hi ha d'espanyol com a llengua estrangera, fonamentalment els manuals i gramàtiques més comunicatius.

RA54 - Aplicar la metodologia bàsica per al tractament dels diversos materials portats a l'aula, a fi de desenvolupar òptimament i eficaçment les quatre competències subjacents en el domini d'una llengua estrangera (comprensió/expressió oral i comprensió/expressió escrita).