Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0947 - Shakespeare en el seu Context

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 78,8
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG10 - Raonament crític

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Proposar opinions fundades i interpretacions de textos del dramaturg William Shakespeare (nivell C2).

Interpretar els diferents significats de l'obra de William Shakespeare en relació amb les seues representacions teatrals i cinematogràfiques.

Explicar la rellevància de les obres de William Shakespeare en diferents contextos de caràcter cultural, social, artístic, audiovisual o polític (nivell C2).

Argumentar de manera coherent, arribant a consensos mitjançant la discussió i el debat, entorn de l'obra de William Shakespeare.