Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0946 - Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Interpretar de quina manera influeixen les especificitats de la cultura anglosaxona en la creació de diferents textos literaris.

Enumerar les interrelacions que hi ha entre la literatura en llengua anglesa i altres arts i aportar exemples d'algunes d'aquestes interrelacions en una presentació oral breu oral i un assaig escrit.

Conèixer els mètodes (anàlisis de recursos literaris, d'elements purament formals, estudi de personatges, etc.) més apropiats per a interpretar el sentit i forma d'un poema, un relat o un altre tipus de text escrit o audiovisual relacionat amb la literatura anglesa.

Comprendre poemes, relats, obres de teatre i textos fílmics en llengua anglesa.

Analitzar un text literari i sintetitzar el seu contingut i el seu significat principal (nivell C2).