Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

L'alumnat ha d'aconseguir 50% (en total i en cada ítem d'avaluació ) a fi d'aprovar l'assignatura. 

1)  Examen escrit 70%

2) Observació/execució de tasques i pràctiques: Treball escrit (10%) i presentació oral del treball escrit (20%). 

Les dues parts es poden recuperar. 

Es considerarà "Presentat" l'alumnat qui es presente a l'examen escrit.

En quant a nivell de llengua (C2), s’espera que els i les estudiants:

  • siguin capaços d’entendre una amplia varietat de textos i reconèixer sentits implícits
  • puguin expressar-se de forma fluïda i espontània
  • facin un ús efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals
  • produeixin textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, amb un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text

Escrit:

  • Poden elaborar textos acadèmics de manera clara, detallada i ben estructurats, amb l’estic adequat per als lectors a qui va dirigit. Per elaborar textos acadèmics, els i les estudiants han de ser capaços de comprendre textos acadèmics del seu camp d’especialitat.

Oral:

  • Poden expressar-se amb certa espontaneïtat i fluïdesa i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç. Poden presentar informació clara i detallada sobre temes complexos i elaborar un discurs acadèmic. 


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.