Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE04 - Traduir textos de diferent mena de l’anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG10 - Raonament crític

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Extraure la informació rellevant d'un text (nivell C2).

Desenvolupar la comprensió lectora mitjançant l'anàlisi dels diferents nivells o dimensions textuals (nivell C2).

Avaluar amb criteris objectius l'elaboració de treballs individuals i en equip (nivell C2).

Aplicar tècniques de resum per a sintetitzar la informació (nivell C2).

Aplicar la traducció juntament amb altres tipus de transferències interlingüístiques i interculturals originades en el context angloamericà.