Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA35 - Utilitzar i aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisis a l'hora d'analitzar textos i discursos literaris.

RA35 - Organitzar i planificar una presentació oral sobre un dels temes del programa.

RA35 - Detectar i escriure sobre les diferències culturals en el context de les literatures del món en llengua anglesa (nivell C1).

RA35 - Analitzar, comentar i revisar críticament a través d'un assaig l'obra dels autors i autores representatius de les literatures sobre les quals versa la matèria (nivell C1).